Artykuł

Co to są odpady niebezpieczne?

Utylizacja odpadów to obecnie jedna z kluczowych kwestii ekologicznych. Bardzo ważne jest, aby postępować z nimi w odpowiedni sposób. Ich unieszkodliwianie nie powinno stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego. Istnieje kilka grup odpadów, z którymi należy postępować zgodnie ze ściśle określonymi procedurami

Odpady wymagające restrykcyjnych procedur utylizacji

Odpady niebezpieczne to odpady, które wymagają gospodarowania w taki sposób, by do minimum ograniczać ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko. Działanie takie wymaga szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne wytwarzane są w niemal wszystkich gałęziach przemysłu oraz w gospodarstwach domowych.

Odpady niebezpieczne z dokładnym wyszczególnieniem i rozróżnieniem zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (załącznik ten to: lista A, lista B oraz załączniki: 2, 3, 4). W dokumencie tym można wyróżnić kilka głównych grup odpadów niebezpiecznych. Są to:

  • baterie i akumulatory,
  • odpady azbestowe,
  • odpady medyczne i weterynaryjne.
  • odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle),
  • oleje smarowe.

Odpady niebezpieczne – definicja

Definicja odpadów niebezpiecznych zawarta w aneksie III do Dyrektywy Rady 91/689 – EU określa je jako takie, których toksyczność, radioaktywność, charakter zakaźny lub inne cechy są aktualnym lub potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi lub innych żywych organizmów. Odpady niebezpieczne wpływają szczególnie destrukcyjnie na środowisko dlatego konieczne jest ich kontrolowanie. Odpady niebezpieczne mogą być wytwarzane jako produkty uboczne, być pozostałościami procesów technologicznych, zużytymi czynnikami reakcji, skażonymi urządzeniami oraz sprzętem pozostałym po wytwarzaniu bądź unieszkodliwianiu toksycznych materiałów.

Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnia się dwie grupy:

  1. Odpady znajdujące się w kategorii lub należące do rodzajów odpadów umieszczonych na liście A załącznika numer 2 i mające minimum jedną z właściwości wyszczególnionych w załączniku numer 4.
  2. Odpady znajdujące się w kategorii lub należące do rodzajów odpadów umieszczonych na liście B załącznika numer 2 i mające którykolwiek ze składników wyszczególnionych w załączniku nr 3 oraz posiadające przynajmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku numer 4.