Artykuł

Każdy pracownik musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Przeprowadzenie szkolenia bhp i pokrycie jego kosztów należy do obowiązków pracodawcy. Szkolenie nie jest wymagane, gdy pracownik zawiera z pracodawcą kolejną umowę o pracę na tym samym stanowisku i wcześniej został już przeszkolony z zakresu bhp.

Do podstawowych zadań szkolenia bhp należy: poznanie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, zapoznanie się z zagrożeniami, wypadkami i chorobami związanymi z wykonywaną przez nich pracą oraz nabycie wiedzy jak należy pracować, aby zapewnić bezpieczne warunki zarówno dla siebie, jak i innych współpracowników, sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych i umiejętność udzielania pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym w wypadkach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które przechowywane jest przez pracodawcę w jego aktach osobowych.